از صفر تا صد مدیریت پروژه های کوچک

لیست وظایف به دست آمده به شما امداد میکند تا بتوانید به راحتی زمان پروژه را تقریب بزنید. مدیریت محدوده پروژه، شامل فرآیندهایی میباشد که به شما اطمینان می دهد یک پروژه فقط اقدامات حتمی برای تکمیل پیروزی آمیز آن را در بر میگیرد. بدین ترتیب شما یک «لیست وظیفه» ساخت میکنید که به کلیه بعد ها پروژه دقت میکند. یک برنامه رئیس منابع انسانی، نقش منابع انسانی و وظایف آنان در موقعیتهای متفاوت و طریق قرار گیری آن‌ها در ساختار کلی پروژه را مشخص و معلوم میکند. در پروژههای بزرگ، مدیر پروژه مسئولیت سوق دهی تیمی پهناور را نیز بر عهده داراست که اهمیت یاری آن ها بتواند هدف ها پروژه را محقق سازد؛ ولی در پروژه کوچک فردی کل این امور می تواند بر عهده خود فرد باشد یا از نفرات محدودی بر بعضا از کارها امداد پروژه دانشجویی مهندسی صنایع بگیرد. هدف از آموزش مدیران پروژه توانمندسازی آنان در برابر مشکلات پروژه و آمادهسازی آنان به جهت ورود به فضای جدید و ناشناخته پروژه است. علاوه براین، مدت دوران انجام هر کار هم در همین مرحله معین میشود. در همین سطح ، مدیران پروژه موظف به ارائه ی برنامه های راهبردی خاصی به خواسته ارتقا راضی بودن مشتریان از نتایج فعالیت می باشند . این اصطلاح مخفف (Project management body of knowledge) هست که به معنای (پیکره دانش مدیر پروژه) است و به همگی استاندارد هایی که از جانب موسسه مدیریت پروژه اعلام می شود و به واسطه آن گواهی های مربوطه صادر می شود اشاره می کند. استاندارد پیکره علم مدیریت پروژه (PMBOK Guide)، 5 تیم از فرآیندهای رئیس پروژه را معلوم می نماید که باید توسط مدیریت پروژه گزینه توجه قرار گرفته و به وسیله اعضای گروه به دقت اجرا شوند. فرایندهای مدیر پروژه در pmbok شامل مجموعهای از اصطلاحات و دستورالعملهای تایید شده و استاندارد برای رئیس پروژه هست که به وسیله موسسه مدیریت پروژه (PMI) منتشر و به روز رسانی شده است. اعضای تیم در اختیار گرفتن پروژه جوری حالت را آماده می‌کنند تا در دوران مناسب این کنترلها شکل بگیرد. چرا که ارتباطات، مدیران، اعضای گروه و ذینفعان را از بعدها مختلف پروژه آگاه میکند. رئیس و در دست گرفتن برنامه را به طور منظم انجام بدهید تا مطمئن شوید امور مطابق برنامه ریزی پیش میرود. یک پروژه به وظایفی تقسیم می شود که اهمیت تاریخ شروع، مهلت انجام هر فعالیت و دارایی هر کار، برنامه ریزی شده است. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه پروژه دانشجویی الکتریسیته قدرت بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.