جدیدترین خبرهای «آگهی وام

از مزایای دیگر وب سایت بگیر مرهون معرفی ضامن و وثیقه ی ملکی می باشد در صورتی که به جهت گرفتن دار وامدار نیاز به ضمانت کننده دارید به راحتی می توانید در سایت بگیر مدیون ضامنین آیتم نیاز خویش را پیدا کنید و ضامن حیاتی دریافت مبلغ اندکی ضمانت مرهون شما را انجام میدهد، همچنین می توان وثیقه ملکی برای بانک و دادگاه را هم ازطریق سامانه بگیر مدیون پیدا کرد. در غایت پس از عقد قرارداد و اطمینان از صدق آن می قدرت به جهت اخذ دار وامدار به همپا فروشنده آن به بانک مراجعه کرده تا فروشنده بتواند مرهون را دریافت نماید و در اختیار خرید کننده قرار دهد اضطراری میباشد در انتها در صدی را که توافق شوید به عنوان مبلغ انتقال به مالک وام منتقل کنند و یا این که درصورتیکه از پیش مقدار مبلغ آیتم نظر انتقال یافت وام و کل مزایای آن را در اختیار خریدار قرار گیرد. به جهت خرید مدیون ضروری است نکته ها مذکور به صورت تمام رعایت گردد تا از تخلف و احتمال خطا در آن پرهیز شود. مدیر مرکز نبرد با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا هشدار داد: هموطنان به هیچ تیتر به همین نوع تبلیغاتی که در فضای مجازی به خصوص در سایت های اطلاع رسانی محور یا شبکههای اجتماعی میشود، اعتماد نکنند، چرا که بانکها هیچگونه تبلیغاتی در فضای مجازی برای فروش مرهون یا این که آگهی وام در دیوار تسهیلات بانکی ندارند. آفتابنیوز : سرهنگ حشمت سلیمانی در تشریح این خبر اظهار داشت: مردی میانسال به پلیس فتا مراجعه و بیان داشت کلیدی مشاهده اطلاع رسانی اساسی عنوان اعطای مدیون فوری کلیدی سود ناچیز در یکی از سایتهای مجازی آیتم کلاهبرداری قرار گرفته می باشد که رسیدگی به مورد قضیه در امر کار کارشناسان پلیس قرار گرفت. بگیر مرهون هیچ گونه دخالتی در کار پرداخت کننده یا ضمانت کننده مدیون و همچنین هیچ دسته دخالتی در پرداخت وجهی از اخذ کننده وام به ضمانت کننده ، کمیسیون فی ما در بین خرید کننده و فروشنده ندارد و در هیچ معامله ای از طرف کاربران آگهی فروش مرهون جانبازی دخالتی ندارد. وی در تشریح این خبر اظهار داشت: مردی میانسال به پلیس فتا مراجعه و ابلاغ داشت مهم مشاهده اطلاع رسانی اساسی تیتر اعطای مدیون فوری اصلی سود کم در یکی از از سایتهای مجازی آیتم کلاهبرداری قرار گرفته میباشد که رسیدگی به مسئله در امر کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.