خرید و فروش اکسیژن مایع و مخزن اکسیژن مایع بصورت تخصصی و تضمینی

در صنایع شیمیایی و پتروشیمی ها، اکسیژن به تیتر ماده اولیه، کلیدی هیدروکربن ها واکنش داده و الکل ها و آلدهیدها را ایجاد می کند. ذخیره اکسیژن به شکل مایع نیز حجم کمتری اشغال می کند و هم هزینه کمتری دارد. در صنعت های شیمیایی و نفتی، از اکسیژن به تیتر یک ماده اولیه به جهت واکنش دارای مواد هیدروکربنی و ساخت مواد شیمیایی نظیر الکل ها و آلدئیدها به کارگیری می شود. تجهیزات گزینه استفاده در سرویس اکسیژن، باید نیازهای تمیزکاری دقیق را داشته باشند و سیستم ها بایستی از موادی ساخته شده باشند که دمای اشتعال بالایی را دارند و ذیل موقعیت خدمت حیاتی اکسیژن، واکنشپذیر نباشند. واژه اکسیژن از دو کلمه یونانیOxus(ترش) و Gennan (زایش) ساخته شده است به این معنی که چیزی که از آن ترشی پدید میآید. عایق نگه داشتن اکسیژن مایع از گرمای محیطی امری ضروریست. همین مایع کرایوژنیک به دلیل اینکه می بایست از گرمای اطراف حفظ شود در ایجاد مخازن این گاز از مواد تخصصی به کارگیری می گردد و این مخازن سبک بوده و فضای کمی را اشغال میکنند. چنانچه چشم ها کلیدی اکسیژن مایع و یا این که بخاراتش تماس پیدا کرد چشم ها را اصلی آب گرم اساسی دمای تحت 40 سکو سانتی گراد گرم کرده و در اسرع وقت به دکتر مراجعه شود. سیلندر ها بی تردید بایستی اهمیت کلاهک باشد و در محل خود ثابت گردد. در هنگام تماس پوستی مهم اکسیژن مایع، لباس هایی که سبب به محدود کردن خون رسانی به نصیب های مربوطه می شوند را در آورید. لذا به جهت مصارف آزمایشگاهی که % خلوص بالا مدنظ است، پیشنهاد می شود در رخ قابلیت و امکان از کالا وارداتی استفاده گردد. استفاده از اکسیژن مایع حیاتی درصد خلوص بالا، باعث صرفه جویی در بهینه سازی بهره برداری نیروگاه ها نیز اکسیژن مایع شیوه تولید می شود. در روزگار کار کلیدی همین ماده نیاز است از چشم ها و پوست مراقبت شود چرا که در صورت تماس آن دارای چشم، سبب سوزش و ناراحتی می شود. اکسیژن در دما و فشار استاندارد به صورت گاز می باشد که حاوی دو اتم اکسیژن به فرمول شیمیایی O۲ است. علاوه بر این که این گاز برای بازیابی گوگرد کاربرد دارد، در نوسازی رخنه خوردگی کاتالیزورها هم نقش مهمی را ایفا میکند.