خرید پتاسیم هیدروکسید

به صورت پوسته های سپید که بهترین کاربرد به جهت صنعت های غذایی است.این کالا را می اقتدار همانطور که هست تنظیم و یا این که اهمیت غلظت مشخص و معلوم اصلی آب رقیق کرد. در نتیجه، صابونهای مایع رغبت به صابون پتاسیم هستند، در حالی که صابونهای جامد رغبت به صابونهای سدیم دارند. همین واکنش به جهت ایجاد صابونهای پتاسیم، که نرمتر و محلولتر از صابونهای حاصل از هیدروکسید سدیم هستند، اثر گذار است. به تیتر مثال، فسفاتهای پتاسیم کودهایی هستند، از کربنات در ایجاد صابون و شیشه استعمال میشود. هیدروکسیدپتاسیم به جهت نرمشدن زیتونها و لعاب قبل از پخت به کارگیری می شود تا روشن شود. از سیانید در معادن طلا و آبکاری به کار گیری می‌گردد و پرمنگنات پتاسیم یک ماده ضد عفونیکننده است. درک کردن خواص مواد شیمیایی به جهت بهره برداری از آنان زیاد حتمی است و داده ها به اندازه در آیتم خاصیت هیدروکسید پتاسیم این فرصت را به ما می دهد تا آگاهانه از خواص آن استفاده کنیم. فرایند اهمیت برای ساخت پتاس ، از نحوه فرایند الکترولیز محلولهای آبی پتاسیم کلرید در ظروف الکترولیتی صوزت میپذیرد. پتاس KOH در یک ساختار کریستالی، شبیه به کلرید سدیم یافت میشود.تهیه: آمادهسازی صنعتی پتاس KOH اهمیت مراحل کلر آلکالی مشابه NaOH است. مثل هیدروکسید سدیم (NaOH)، پتاس ماده بی رنگ و یک مثال از بازهای قادر می باشد و کاربردهای بخش اعظمی در صنعت و کشاورزی دارد. این ماده به شکل جامد به رخ بیبو، و سفید رنگ است که یک مخلوط غیر معدنی کلیدی فرمول شیمیایی KOH است. اصطلاح سوخت زیستی جامد می تواند در ظواهر کمی گمراه کننده باشد زیرا بسیاری از اشخاص گمان می نمایند که سوختهایزیستی صرفا اساسی انجام بعضا فرایندهای پیشرفته ساخت میشوند. بسته به غلظت و مخلوط آن، پتاسیم می تواند ویژگیهای مضاعف متمایز داشته باشد. مخلوط اسید فسفر (ترکیب غیر آفت کش) و پتاسیم هیدروکسید به جهت خودداری از بیماری و آفات به طور تر و تمیز بر بر روی گیاهان اسپری می شود. هیدروکسید پتاسیم به تیتر یک ماده قلیایی، به جهت خنثیکردن اسیدیته و تهیه و تنظیم pH محلول ها استفاده میشود. همینطور از الکترولیت در ایجاد باتری ها و بعضا از دستگاه های باند فرودگاه استفاده می شود. خرید هیدروکسید پتاسیم همینطور یک پیشرونده به جهت بقیه ترکیبات پتاسیم است.مشابه هیدروکسید سدیم (سود سوز آور، NaOH)، این ماده قلیایی حاذق می باشد و در آب محلول بوده و زیاد خورنده است. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه با کجا و روش به کار گیری از پتاسیم هیدروکسید کاربرد دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.