دمپر یا دریچه چیست ؟

دمپرهای گونه کرکره ای اهمیت یکسری پره یکپارچه متصل بهم هستند که این پرهها بوسیله یک نگهدارنده دمپر را در شرایط باز اثبات نگه میذدارد. این جور دمپر اتوماتیک را میتوان برای کاربردهای گوناگونی در سیستمهای هوارسان بکار برد. در کارگزاری به صورت فلنج به فلنج به خواسته هوابند شدن محل اتصال می توان از عایق EPDM که حالت اسفنجی داراست در میان دو فلنج استعمال کرد. فیوزها به دمپرها متصل شدهاند می توان دمپرها را به شکل دستی آزمون کرد. در زمان حریث در موقعیت کارگزاشتن عمودی، دمپر بواسطه وزنهای که به پرهها متصل میباشند، بسته خواهد شد. برای بستن هم میتوانید اهرم در شرایط افقی شبکه قرار دهید. همینطور هنگامی که کانال ها و تجهیزات از قسمت های کناری و دیواره های آتش قرار گرفته باشد و عبور نماید ؛ از دمپرهای ضدحریق استفاد می شود . همچنین این امکان در همین دسته دمپرها وجود دارد که به خواسته کمتر افت فشار هوا پرهها را در یک محیط بیرون از مسیر عبور هوا قرار داد. دمپرهای ضد حریق در سه دسته کرکرهای، موازی و 7-8 ساخته میشوند. در موقعیت معمولی این دمپرها اساسی استعمال از فیوزها باز نگه داشته میشوند. ساختارِ قاب و فریمِ دمپر هوابُر نیز شبیه دمپر موازی می باشد، اما به لحاظِ بدنه تماما مختلف از دیگر گونه های دمپرها می باشد. اگر بخواهیم برای تعیینِ ارزش دمپر دارای فرمولِ اینچ مربع فعالیت کنیم، در دمپرهای چهار گوش بایستی طول و عرضِ دمپر را به اینچ و در هم ضرب نماییم، البته به جهت تعیینِ قیمت دمپر گرد ،قطر را ملاکِ فعالیت قرار داده و قطر را درخود ضرب نموده و به عاقبت ی اینچِ مربع می رسیم. ترموستات با میزان گیری دمای درون محفظه، دستور قطع و وصل الکتریسیته کمپرسور را صادر می کند؛ اما، در صورتی که ترموستات تندرست باشد و همچنان دمای داخل فریزر در رنج انتخاب شده نباشد، damper 7 چه باید کرد؟ سیستم امر اساسی به کارگیری از المان حرارتی اساسی نقطه کار 71 جايگاه سانتیگراد قابل به کار گیری در هر سه جور دمپر. ترموستات دمای باطن یخچال فریزر را ترازو می گیرد و اهمیت دمای مطلوب که به وسیله مصرف کننده تهیه و تنظیم شده است، مقایسه می کند و فرمان گشوده و بسته شدن مجرا را به دمپر صادر می کند. این مجرا بوسیله قطعه ای به نام دمپر گشوده و بسته می شود تا دمای یخچال به میزان مناسب برسد. در صورتی که شما هر گونه سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و روش به کارگیری از عملکرد دمپر دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.