ساخت استخر + صفر تا 100 آنچه درخصوص ساخت استخر باید بدانید

در همین مرحله، کف و دیوارهای محلی که گودبرداری شده می باشد اهمیت شبکه مش آرماتوربندی میشود. به جهت همین کار اضطراری میباشد از یک متخصص برق عمل برای سیم کشی سیستم گزینه لحاظ ورود، تصفیه، تخلیه و اما روشنایی کف کار یاری گرفت. بتن را باید صاف کرد و مد لحاظ داشت برای استخرهایی که قرار میباشد شیب دار باشن، زاویه شیب از یک نقطه نهایی تا انتهای دیگر همسان باشد. پس از لوه کشی و سیم کشی از میکسر بتنی برای پوشاندن آرماتورها در انتهای فضای داخلی استخر مورد به کار گیری قرار میگیرد. برای ساخت استخرهای پیش ساخته سپس از همین تراز فایبر گلاس را در محلی که گودبرداری و مسطح شده نصب میکنند. پس از همسطح کردن خاک، کف را بوسیله ماسه بادی میپوشانند و آنگاه آن را فشرده ساخت استخر چهار فصل و صاف میکنند. در همین شکل می بایست آب کشی انجام شود، که برای همین منظور از پمپ های مکش آب (کف کش) به کارگیری می شود تا با همین شیوه آب های سطحی از محل بیرون گردد و یا کلیدی کندن تعدادی جاه جذبی در محدوده استخر مورد نظر همین فعالیت انجام می شود . ایجاد استخر کار یک فرد وجود ندارد بلکه فعالیت یک تیم یا این که یک شرکت مهندسی است که اهمیت شناخت اصلی استاندارد ها و الزامات عمومی( رسمی ، ایمنی و بهداشتی ) و تجارب در ساخت استخر و تجارب دوچندان در امر آشنایی و گزینش تجهیزات و محل کاربرد آنان در استخر های گوناگون ، تندرست شناگران را تضمین می نماید . در حیث داشته باشید که در حالتی‌که فعالیت طراحی نقشه استخر را منطبق مهم راهبرد دین نامه الزامات عمومی استخر شنا انجام دهید، ثبت و تأیید طرح شما راحتتر صورت خواهد پذیرفت. اختیارات و حصر های خویش راقبل از ساختن استخر در لحاظ بگیرید و روند ساختن آن را به سادگی ادامه خواهید داد. برای استخرهای بتنی در این مرحله، آب بندی و عایق کاری رخ میگیرد. یکی از بهترین طرز های عایق کاری استعمال از فایبر گلاس می باشد که در مقابل نفوذ و نشتی آب مقاوم است. مسئلهای که در این در میان اهمیت مییابد گزینش یک پیمانکار عالی و حرفهای است.