سدیم هیدروکسید – Sodium Hydroxide – مرجع مواد شیمیایی ایران

به شدت رطوبت و دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب میکند، از همین رو به جهت حمل و نگهداری می بایست مراقبتهای حتمی را به فعالیت آورد. در آب فراوان محلول می باشد و به راحتی رطوبت و کربن دی اکسید را از هوا جذب می کند. برای حذف ناخالصی ها مانند ترکیبات گوگرد و دی اکسید کربن آیتم به کار گیری قرار می گیرد. در ساخت ترکیبات پلیورتانها مانند اکسید پروپیلن یا اپوگیپروپان از هیدروکسیدسدیم استفاده میشود. امروزه سه نحوه ساخت سود مایع رایج است، تولید به شیوه سلول دیافراگمی، نحوه غشایی یا ممبران و طرز جیوهای یا مرکوری به جهت تنظیم سود پرک به کار گیری میشود. سود پرک مهم اسید های پروتون دار واکنش می دهد و ساخت آب و نمک می کند به تیتر مثال هنگامی سود پرک اهمیت اسید کلریدریک واکنش می دهد ، سدیم کلرید تشکیل می شود . مضرات و معایبی که دو طریق پیشین داشت موجب گشت تا دانشمندان به فکر روشی جایگزین کلیدی هزینه و خطرات گوشه و کنار زیستی کمتر، باشند. در فرآیند ایجاد کاستیک سودا و کلر به کمک سل جیوه، کاتد خویش کلیدی تشکیل آلیاژی از سدیم و جیوه (سدیم آمالگام) در نقش جداکننده کار می کند و بعد از آن حیاتی آب واکنش می دهد تا caustic soda و هیدروژن را در راکتوری جداگانه ایجاد کند.که همین فرمان موجب تولید جیوه در هنگام به کار گیری از سل های جیوه ای و تولید ازبست در سل های دیافراگمی می شود که ماده ای مضر و سمی میباشد و به جهت گوشه و کنار زیست خطرات جبران ناپذیری را به ملازم دارد. در اثر این واکنش گاز هیدروژن ، سدیم آلومینات، گرمای زیادی ساخت می شود . سودپرک اصلی فلزات واکنش و گاز هیدروژن آزاد می کند، به تیتر نمونه محلول سودپرک در آب اهمیت فلزآلومینیوم واکنش می دهد و سبب ساز خوردگی آلومینیم می شود. همچنین برای نگهداری این ماده بایستی در ظرفهایی از جنس پیرکس ذخیره سازی شود و در درون محفظههایی اساسی دمای پایین و شامل یخ نگهداری شود و حتمأ اطمینان حاصل کنید کاسه آیتم نظر کاملأ تندرست است و هیچ ترکی نداشته باشد. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم سدیم هیدروکسید و سولفوریک اسید لطفا از ورقه ما بخواهید.