علت گرفتن پیستون و خرابی پیستون و روش های تعمیر آن

کلیدی کارگزاشتن خارج از مرکز گژن پین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف آن نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود. سوخت بهطور مستقیم در بالای دو پیستون تزریق نخواهد شد، بلکه بهصورت مماس میان آن‌ها تزریق میشود.هوا از نحوه درگاههای موجود در سیلندرها وارد پیشرانه میشود و گازهای خروجی از طرز مجموعه دیگری از درگاهها به همان شکل، مشابه موقعیت معمول در پیشرانههای دو زمانه، خارج خواهد شد. غلظت سوخت وارد شده به باطن موتور بیش از حد و ترازو ناچیز باشد، یعنی سوخت خیلی رقیق باشد. از نکته ها اهمیت در آیتم این قطعه، عدم خوردگی زودرس و عدم سوختگی آن در مجاورت دمای بالای محفظه احتراق است. دسته طراحی تاج سیلندر فضای محفظه احتراق، استحکام و ضریب انبساط پیستون و میزان مرغوب بودن احتراق را ذیل اثر گذاری میگذارد. همچنین در پیستونهای چدنی ممکن میباشد اتاق احتراق بر روی سر پیستون قرار بگیرد. یکسری شیار روی سر پیستون قرار دارااست که محل کارگزاری حلقه پیستون است. همان طور که در بخش قبل تفسیر دیتا شد، تقسیم بندی رینگ بر مبنای کارکرد و همچنین محل قرارگیری دسته ی پیستون در جدول صورت می گیرد. در حقیقت شکل بیضی پیستون و تولید لقی فی مابین سیلندر و پیستون، در راستای دوری از چسبیدن پیستون به دیواره سیلندر صورت میپذیرد. در حقیقت نقش حلقه پیستون در اختیار گرفتن اصطکاک در بین پیستون و دیواره سیلندر، مدیریت تبادل حرارت میان پیستون و دیواره سیلندر، محافظت تراکم ترکیب بنزین و هوا، محافظت روغن و روغن کاری سطوح در تماس مهم یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. همچنین به جهت در اختیار گرفتن بهتر روغن از یک منبسط کننده فنری در پشت رینگهای روغن و بغل رینگیهای فولادی آب کروم شده به کار گیری میشود. برای خرید قطعه مهم باید به سراغ فروشندگان معتبر قطعات یدکی خودرو بروید و قطعات عرضه شده بوسیله آن ها را تنظیم کنید. این کمپانی بزرگ، 21 سال پیاپی هست که عمل خویش را ادامه می دهد و از زمانه تأسیس خویش تا به امروز، غالب به دریافت سند طومار های معتبر در میان المللی متعددی شده است. به ادله سرعت بالا و فاصله نزدیکی که نسبت به دیگر اجزا مجاور خود دارا‌هستند بایستی دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل فعالیت کنند. برهان این کار نیز این می باشد که حین گرم شدن پیستون به صورت استوانه دربیاید. به همین دلیل می باشد که به جهت مخازن گازهای ویژه حیاتی وزن سبک استفاده می شود. این جور از پیستونها به دو روش ریختگی یا آهنگری ساخته می شوند و گرچه در ساخت پیشرانهها یا این که موتورهای امروزی پیستونهای آلومینیمی ریختگی بخش اعظم همگانی هستند، ولی نوع از آهنگری به جهت موتورهای سنگین و پر قدرت بهره گرفته می گردد و این نوع از پیستونها تداوم بیشتری دارند. به جهت هر پیستون از هر دو نوع حلقه به کارگیری میشود، ولی تعداد آنان کلیدی توجه به گونه موتور و موقعیت آن تغییر‌و تحول میکند.