مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

شریانی فرعی (خیابان عده و پخش کننده): راهی هست که رابطه میان خیابان های محلی و خیابان های شریانی مهم را برقرا می کنند. آزادراه: آزادراه به راهی گفته می گردد که دست کم اصلی دو خط اتومبیل ارو و یک کتف دست کم به عرض سه متر برای هر طرف رفت و رجوع و برگشت و دو طرف آن نیز محصور و در تمام ارتفاع آزادراه از نیز تماما جداازهم باشد و ارتباط آن ها حساس نیز صرفا به وسیله روش های فرعی که از زیر یا این که بالای آزادراه عبور نماید تأمین شود و هیچ رویکرد دیگری آن را قطع نکند. چراغ های هدایت و رانندگی یک عدد از نشانه های دارای در هدایت و رانندگی هستند که در تقاطع ها، پیاده رو ها و ورودی و خروجی معابر کارگزاری شده و جریان رفت و آمد را در دست گرفتن می کنند تا از تصادف و ترافیک جلوگیری کنند. اما به جز مواردی که چراغ قرمز را به استدلال وقوع یک حادثه ناگوار یا این که عمل نمودن کارگران، در مسیر کارگزاشتن کردهاند. گهگاه در مسیرهایی پیچیده و دشوار، چراغ چشمک زن قرمز‌رنگ را مشاهده میکنیم. عموما چراغ سبز را در مسیرهایی نصب مینمایند که رانندگان متوجه شوند این مسیر آزاد می باشد و میتوان سوای ایراد از آن رد شد. قابل حدس میباشد که چراغ سبز را در مسیرهایی آزاد و بدون مانع کارگزاری می کنند تا رانندگان سوای دغدغه بتوانند از آنان رد شوند. عموما چراغ قرمز‌رنگ را در تقاطعهای خطرناک و نا مرتب تماشا می‌کنیم که رانندگان یک سمت از مسیر را ملزوم به ایست کامل میکند. وقتی چراغ چشمک زن قرمز رنگ در یک مسیر نصب میشود، به‌این معناست که رانندگان بایستی قبل از عبور خویش کاملا بایستند و آنگاه اصلی باز‌نگری حالت عبور خودروها مجددا حرکت کنند. از آنجایی که همین چراغ چندان رایج نمیباشد و تعداد یه خرده از آن در سرتاسر کشور تماشا میشود، مفهوم آن به جهت اکثری از رانندگان شفاف نیست. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد نمونه سوال آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی لطفا از صفحه ما بخواهید.