نقش هنر و ادبیات در فرایند هویت یابی کودکان

و دست خویش را جلوی ضربه شمشیر او گرفت. چرا که در هیچ آئینی، خواه آسمانی باشد و خواه غیر آسمانی، نوزاد شیرخوار هیچ گناهی ندارد که کسی بخواهد دارای او دشمنی کند و یا او را بکشد و در هیچ نقطه ای از هستی و هیچ اندیشه ای کشتن نوزاد بی گناه را بر نمی تابد. در واقع کودکان در حین یک بازی (مخصوصاً بازیهای دو یا یک‌سری نفره) فهم خواهند کرد به جهت این‌که یک فرد پذیرفته شده بوسیله اشخاص بازی کننده (یا به طور تمام در اجتماع) باشند، بایستی کاملا صادق، منضبط، درستکار، حقیقتطلب و عادل باشند. به عبارتی طور که در همین نوشته اشاره شد، اسباببازیهای کودکان به اشکال و اقسام تقسیم می شوند که بایستی بر شالوده علایقی که وجود داراست نسبت به تهیه آنان مبادرت بازیگر نقش کودکی تختی شود. متخصصان معتقدند که بازی در رشد صحیح مغز و نیز شکوفایی توان خلاقیت و شکلگیری مهارتهای فیزیکی، عاطفی و شناختی نقش مهمی دارد. بعضا از وسایل بازی هم هستند که عمل دارای آنها میتواند اثربخشی قابل قبولی بر عضله ها بدن داشته باشد و حتی یک گونه ورزش به جهت کودکان محسوب شود. آن ها در آنجا نه از گرما در امان بودند و خیر از سرما؛ بهگونهای که براثر نامناسب بودن آن محل و گرما و سرمای هوا، صورتهایشان پوست انداخته بود. مکتب اولی قدم کودک در ورود به اجتماع، زندگی جمعی و آشنا شدن اساسی دنیای پیچیده بیرون از خانه است. پس اهمیت عملکرد و آموزش های خوب طراحی شده و عالی اجرا شده می اقتدار حتی به علم آموزانی که از حیث ژنتیکی استعداد کمتری دارند نیز امداد کرد و بتوانند در زندگی تحصیلی شان برنده باشند. بروز همین رفتارهای هیجانی خیر صرفا سبب ساز تخلیه هیجانی،خشم و خوف طفل می شود بلکه زمانی که او حیاتی طرح پرسشی به وسیله بازیگر آیتم مشورت قرار می گیرد یا با فریاد وبرانگیختگی قهرمان روایت را از شری که متوجه اوست کلیدی خبر می سازد،به او که همواره در زندگی معمولی وابسته به حضور بزرگسالان و راهنمایی و خطاب و نگهداری آنهاست،تجربه ای خوشایند از دانایی و قدرت ابلاغ خویشتن را اعطا می کند. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت نقش نوباوه در جامعه.