هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی سازنده می بایست مهم توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید مهم توجه به موضوعاتی چون ارتقاء توان هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی میباشد که برای ارتقا عجله و قدرت خودرو گزینه به کارگیری قرار می‌گیرد ، به جهت اینکه بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید این آیتم یکی از موارد حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن اتفاق میافتد. چنانچه بخواهیم در رابطه حساس طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک کار دشوار و مستمند به دانش منحصر به فرد در لحاظ گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در هنگامی که ارزش خودرو بالا می رود و اشخاص توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و کلیدی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌کنند که کارگزاری این قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در ماشین نیز میشود. اگر در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی شتاب و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و تولید این قطعه کلیدی دارد، زمان و هزینهای می باشد که شما بایستی برای آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث محصول و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می گردند و پروسهی انجام همین رخداد اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، مضاعف سریع و آسانتر است و همین مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اصلی هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.