همه چیز درباره قطره لاویگل + خواص و نحوه عملکرد

رفتارهای یادگرفته شده هم میتوانند در تولید این نوع فوبیا نقش داشته باشند. این فوبیا با ایراد اضطراب اجتماعی یک عدد نیست. در واقع استرسی که زمان بیرون رفتن در یک شخص ظاهر می گردد نوعی آگورافوبیا هست که سبب می شود فرد از قرار گرفتن در یک وضعیت خاص دچار واهمه و اضطراب شود. به جهت نمونه وقتی اشخاص دچار به همین ایراد صرفا خارج میروند، هراس از گیر افتادن در یک مکان خاص و یا بیپناهی در علیه سایر افراد بر آنها هجوم میآورد. شخص در گیر به آگورافوبیا از قرار گرفتن در جمعیت میترسد چرا که ممکن هست هجوم ها وحشت به او دست دهد و یا در برعلیه افراد شرمسار شود. ترس از تنها بیرون رفتن و صرفا قرار گرفتن در یک شرایط خاص یکی از از جنبههای خلل آگورافوبیا است. همین نقص‌ یک بیماری کم عقل می باشد که فرد از این‌که دیگران درباره او نظرات منفی داشته باشند پرهیز میکند. در صورتی که شخصی دارای اختلال وحشت در گیر آگورافوبیا شود، نشانه ها به طور معمول در اولی سال شروع می‌گردد و شخص دچار حملات ترس مکرر روغن لاویگل و مداوم میشود. سنبل الطیب که حیاتی نام والرین (Valerian) هم شناخته می‌گردد مستقر مرزو بوم های اروپایی و مناطقی از آسیا می باشد که در آمریکای شمالی نیز رویش میکند. در طی مراحل اخلاق درمانی، در واقع فرد در وضعیت خطر و خوف آنقدر می‌ماند تا اضطراب و استرس او کمتر یابد. مطالعات نشان می‌دهد که ادغام این دو گیاه دارویی تا حد قابل توجهی در کنترل استرس و اضطراب و همینطور علامت ها افسردگی به به عبارتی میزان داروی های شیمیایی تاثیر گذار خواهد بود حساس این تفاوت که هیچ کدام از عارضه ها جانبی دارو های شیمیایی را در پی نخواهند داشت. رفتارهای اجتنابی یا پریشانی دارید که شما را از انجام فعالیتهای عادی، رفتن به مدرسه، رفتن به سر عمل و تعامل اساسی دیگران را برای شما غیرممکن میکند. دکتر معالج ممکن هست درباره سوابق بیماریهای دیگر از شما سوالاتی بپرسد و همینطور در ارتباط اصلی ماهیت، مدت زمانه و شدت علائم هم از شما سوالاتی بپرسد. فرد دچار به آگورافوبیا ممکن می باشد بدلیل اینکه ممکن می باشد حمله وحشت به او دست دهد از هجرت اهمیت هواپیما دوری نماید و لزوما به استدلال داشتن فوبیای پرواز از مهاجرت حساس هواپیما غربت نمیکند. درصورتیکه آگورافوبیا معالجه نشود می تواند مشکلات زیادی را برای شخص به‌وجود آورد.