هوش مصنوعی، صنعت تکنولوژی را میبلعد؟

نظریه توسعه اقتصادی شومپیتر بیان می کند این رشد در واقع یک موج کارآفرینی یا تکنولوژی نو نظیر موج دریاست که در آغاز بلند هست و طول زیادی دارد، البته رفتهرفته کوتاهتر میشود و آنگاه از دربین میرود. نظریه شومپیتر این هست که ابداع منجر ایجاد یک سود فوقالعاده به جهت کارآفرین می‌شود که به آن بیان می کند سود کارآفرینی. شومپیتر در تمجید کارآفرینها (Entrepreneur) بیان می کند کارآفرین غیر از مدیر یک بنگاه است؛ کارآفرین نوآور است. نکته اهمیت اینجاست. ترقی علوم اساس صرفاً سبب ساز شناخت خوب تر درباره روش فعالیت کامپیوتر و لوازم الکترونیکی میشود، اما برای شکلگیری تکنولوژی بایستی همین پیشرفت علمی به صورت اقتصادی و تجاری دربیاید، وگرنه تکنولوژی نمی شود و در تراز علم ها مبنا باقی می‌ماند یا حداکثر بر یک شاخه خاص متمرکز می‌شود مثل همان صنایع دفاعی اخبار تکنولوژی ثن و فضایی شوروی. نظریه شومپیتر توضیح چگونگی توسعه اقتصاد صنعتی در غرب و توضیح دورههای تجاری است. چرا پیشرفتهای تبارک تکنولوژیک و صنعتی که در آمریکا و اروپای غربی شکل داد، در شوروی حاصل نشد؟ ولی توجه کنید که به طور همزمان دارای سرمایهگذاریهای عظیم دولت آمریکا در علوم پایه، صنایع نظامی و فضایی، شوروی هم در علوم پایه و علوم فضایی سرمایهگذاری میکرد و در بعضا زمینهها از آمریکاییها هم جلوتر بود، البته آن گاه چه شد؟ شومپیتر به جهت اولین توشه اهمیت الهام از نظرها ریشار کانتیون، مضمون‌ کارآفرین (Entrepreneur) را گسترد و نظریه تخریب خلاق (Creative Destruction) را مطرح کرد. به حیث شما چنین ادعایی چطور از تئوری «تخریب خلاق» شومپیتر استنباط میشود؟ به چه رخ از بین میرود؟ دولت به علت تعجیلی که به جهت توسعه اقتصادی داشت، درآمدهای ارزی را به صورت بیرویهای به اقتصاد ملی تزریق کرد، در عاقبت حجم پول بالا رفت و تورم ساخت شد. از نحوه رقابت؛ بنگاههای دیگر میآیند از کارآفرین (Entrepreneur) تقلید میکنند، اهمیت استعمال از تکنولوژی شبیه کالاهای مشابه تولید می‌نمایند و در نتیجه سود کارآفرینی به تدریج کم میشود. البته من می گفتم:« از زمانی با این روش آشنا شدم خیلی عاقبت گرفتم به تو هم توصیه می کنم یکی از از درسهایی که خیلی ضعیف هستی را اساسی جی۵ بخوانی». همه کلاس شاخ درآورده بودند که چطور چنین چیزی ممکن است،امتحان که از ۲۰ نمره بوده، من نیز هاج و واج باقی‌مانده بودم و بارم پرسش ها را نگاه می کردم،هنوز یک سری دقیقه نگذشته بود که مدرس اینبار نام دوست جی۵ ایم را خواند و گفت او هم نمره اش ۲۱.۵ شده. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه پادکست خبر ها تکنولوژی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.