مکان یابی بر اساس LBS

بدین معنی که در مکان های مسقف که جی پی اس قادر به پاسخویی نیست یا آنتی دهی مناسبی ندارد، بر اساس LBS مکان مورد نظر را به ما نشان می دهد. ردیاب خودرو وسیلهای است که با استفاده از ماژول GPS آن میتوان موقعیت خودرو را مشخص کرد و بههمین دلیل، GPS آن باید دارای عملکرد سریع و مناسبی باشد و بتواند قابلیتها و فاکتورهایی که در بالا گفته شد را تامین کند.

در نتیجه، برای تفاوت GPS و ردیاب خودرو میتوان گفت که این دو در کنار یکدیگر کاربرد دارند و دو سختافزار جدا از هم نیستند که بخواهند با %link1% یکدیگر مقایسه شوند. زمانی که سختافزار رادار برروی خودرو نصب میشود، کلیه اطلاعات و داده های ماشین را به سمت سرور ارسال و ذخیره میکند. و اینکه این ردیاب با هر گونه ضربه زدن به ماشین و باز شدن درب خودرو با ارسال پیامک به صاحب خودرو اطلاع می دهد.

این سیستم شبکهای از ماهوارههایی تشکیل شده است که با پوشش نقاط مختلف زمین میتوانند طول و عرض جغرافیایی را مشخص کنند. همچنین قسمت گیرنده این بخش نیز از نرمافزار و ریزپردازندهای تشکیل شده است که فاصله بین آنتن زمینی تا ماهوارههای مرتبط با گیرنده را مشخص میکند. همانطور که اشاره کردیم این منبع تغذیه ضعیف است و تا مدتی کوتاه می تواند از این برق باطری استفاده نماید. در واقع، پایه و اساس ساخت ردیابهای خودرو GPS است و با استفاده از این ماژول میتوانند اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی و جغرافیایی خودرو را در اختیار سامانه مدیریت ناوگان قرار دهند.

در واقع، بسته به اینکه ردیاب خودرو روی کدامیک از انواع خودرو نصب میشود، نصب و عملکرد آن نیز غالبا متفاوت خواهد بود. در واقع، شما با نصب یک ردیاب و نرم افزار مربوط به آن، روی خودروی خود میتوانید موقعیت لحظهای خودرو را دریافت کرده و حتی از میزان سوخت مصرفی خودرو، وزن بارگیری شده، مقدار شتاب و سرعت خودرو، وضعیت کمربند ایمنی و حتی تعداد ترمزها نیز اطلاع پیدا کنید. با این اوصاف، شما میتوانید بسته به ماهوارهای که موقعیت شما را پیشبینی میکند و با توجه به موقعیت قرارگیریتان، طول و عرض جغرافیایی نقطه حضور خود را با استفاده از یک دستگاه GPS دریافت کنید.